รัตนะ ๗ ยังสู้พระรัตนตรัยไม่ได้

รัตนะใดๆ ที่มีมากมายในโลกนี้ รัตนะนั้นทั้งหมด เทียบไม่ได้กับพุทธรัตนะ ดังนั้น ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย

บทความ Articles > ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for People
[ 28 พ.ค. 2557 ] - [ : 16057 ]

รัตนะ ๗ ยังสู้พระรัตนตรัยไม่ได้

     “การปฏิบัติธรรม ก็คือการฝึกใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ รัตนะทั้งสามนี้เป็นสรณะที่แท้จริงของชาวพุทธและของชาวโลกทั้งหมด เราปฏิบัติธรรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ให้ได้ ถ้าเข้าถึงเมื่อไร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ พระรัตนตรัยมีอยู่หลายระดับ  ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เข้าไปภายใน ถ้าเราทำใจให้หยุดได้ก็จะเข้าถึง แต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็เข้าไม่ถึง เพราะ “หยุด เป็นตัวสำเร็จ”

มีวาระพระบาลี ที่ท่านกล่าวไว้ว่า

“ยงฺกิญฺจิ รตนํ โลเก    วิชฺชติ วิวิธํ ปุถุ
         รตนํ พุทฺธสมํ นตฺถิ    ตสฺมา โสตฺถี ภวนฺตุ เต

     รัตนะใดๆ ที่มีมากมายในโลกนี้ รัตนะนั้นทั้งหมด เทียบไม่ได้กับพุทธรัตนะ ดังนั้น ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย”

     นักปฏิบัติธรรมผู้มีใจหยุดนิ่งดีแล้ว จะมีแต่พระรัตนตรัยภายในเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ส่วนผู้ถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตฝ่ายฆราวาส คือพระเจ้าจักรพรรดิ จะมีรัตนะ ๗ ประการ เป็นสัญลักษณ์  รัตนะทั้ง ๗ เป็นของผู้มีบุญ ปรากฏเกิดขึ้นมาด้วยอานุภาพแห่งบุญที่สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน  

     * ในวันที่รัตนะ ๗ จะบังเกิด พระเจ้าจักรพรรดิจะชำระกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ โดยรักษาอุโบสถศีลซึ่งเป็นศีลที่จะทำให้ใจห่างจากเครื่องพันธนาการของชีวิต เมื่อท่านสมาทานศีล ๘ แล้ว ท่านจะระลึกนึกถึงผลบุญที่ได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน และด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น รัตนะทั้ง ๗ ก็บังเกิดขึ้น เป็นเครื่องยืนยันในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน รัตนะทั้ง ๗ นั้น ก็มีจักรแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แล้วก็มีดวงแก้วมณี  แก้ว ๗ อย่างนี้จะช่วยทำให้พระเจ้าจักรพรรดิมีความสุข มีอานุภาพ ปกครองไปได้ทั่วถึงทวีปทั้งสี่  

     ทวีปทั้งสี่ในที่นี้ หมายเอาโลกทั้งโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็น ๑ ทวีป รวมกับอีก ๓ โลก ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เช่นเดียวกัน เป็น ๔ ทวีป โดยมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของภพสาม ทวีปทั้งสี่อยู่กันคนละทิศ ทิศเหนือมีอุตตรกุรุทวีป ทิศใต้ชมพูทวีป ทิศตะวันตกมีอปรโคยานทวีป ทิศตะวันออกมีปุพพวิเทหทวีป ทวีปทั้งสี่ล้วนมีมนุษย์อยู่อาศัย มีกายหยาบเช่นเดียวกับเรา แต่ละทวีปหน้าตาก็ไม่เหมือนกัน บางทวีปหน้ากลมเหมือนพระจันทร์ บางทวีปหน้าสี่เหลี่ยม บางทวีปก็มีหน้าคล้ายสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คือคางแหลม  แล้วก็ชมพูทวีปของเรานี่หน้ารูปไข่เป็นส่วนใหญ่

     พระเจ้าจักรพรรดิจะปกครองทวีปทั้งสี่ ซึ่งติดต่อกันได้เพียงทางเดียวคือทางอากาศ ไปด้วยจักรแก้ว จักรแก้วไม่ได้มีลักษณะเหมือนอย่างที่เขาเขียน หรือจินตนาการกัน มันคนละจักรแก้วกับของพระเจ้าจักรพรรดิ ลักษณะสวยงามทีเดียว จักรแก้วจะทำหน้าที่พาไปทุกทิศทุกทาง ในทวีปทั้งสี่ติดต่อกันได้ และไม่ใช่จะพาไปได้เฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียว แต่พาข้าราชบริพารไปด้วยได้ และยังพาชาวทวีปอื่นมายังชมพูทวีปของเราก็ได้

     ขุนพลแก้วจะทำหน้าที่ดูแลบ้านเมืองแทนท่าน เหมือนนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนพระราชา แต่บ้านเมืองในยุคนั้นไม่ต้องมีการทำมาหากิน ไม่มีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ แต่มีเรื่องคุณประโยชน์ พระเจ้าจักรพรรดิจะทำหน้าที่สั่งสอนชาวโลกทั้งสี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม มีศีล ๕ เป็นปกติ ทุกคนเป็นอยู่ได้ด้วยอานุภาพแห่งบุญของพระเจ้าจักรพรรดิ ขุนพลแก้วจะทำหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนไปถึงพระเจ้าจักรพรรดิ

     ขุนคลังแก้วจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสมบัติ สมบัติจะอยู่ที่ตรงไหน ขุนคลังแก้วมองเห็นหมด แล้วก็มีอานุภาพนำเอามาได้ รัตนชาติที่อยู่ตามเชิงเขาสัตตบรรพต ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ มีชื่อเรียกไพเราะทั้งนั้น มีรัตนชาติเกิดขึ้นมากมาย ในทวีปทั้งสี่ก็มีมาก สมบัติอันเป็นของมนุษย์หยาบๆ ก็ดี เป็นกึ่งมนุษย์ อมนุษย์ หรือเป็นของทิพย์ก็ดี ขุนคลังแก้วสามารถนำเอามาให้พระเจ้าจักรพรรดิได้

     ส่วนนางแก้วนั้นจัดการดูแลเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เพื่อให้เกิดความสุขความสบาย นางแก้วจะมีรัศมีกายสว่างออกจากตัว คล้ายๆ กับเทพธิดาบนสวรรค์ สวยงามมาก ไม่มีข้อปุ่มปมให้เห็นเลย ผิวพรรณสวย หน้าร้อนตัวก็เย็น หน้าหนาวตัวก็อุ่น ปรับอุณหภูมิร่างกายได้ มีปกติกล่าวถ้อยคำที่ไพเราะ เสียงเพราะ มีรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติพร้อมหมด

     ช้างแก้ว ม้าแก้วก็เป็นพาหนะที่สวยงามมาก แล้วก็สะดวกสบายยิ่งกว่ายวดยานพาหนะสมัยนี้ สามารถเดินทางไปในอากาศได้ ไปในน้ำ ในดินได้ ไปรอบโลกภายในพริบตาเดียว ยังไม่มียวดยานพาหนะอันใดที่จะไปได้รวดเร็วเหมือนช้างแก้วม้าแก้ว จะไปช้าก็ได้ ไปเร็วก็ได้ เป็นช้างที่สวยงาม แตกต่างจากช้างเมืองมนุษย์ ถ้าเอามาเทียบกัน ช้างเมืองมนุษย์นั้นเหมือนหมู แล้วก็แก่ตั้งแต่เกิด พอเกิดมาหนังก็เหี่ยวย่น  

     แต่ช้างแก้วหนังจะตึง ตัวกะทัดรัดสวยงามสง่าทีเดียว ไม่มีข้อไม่มีปม งวงก็ไม่ยาวเหมือนช้างในเมืองมนุษย์ คือยาวพอดีๆ ดวงตาก็สวยราวกับตาของเทพบุตร คือ ปกติตาช้างทั่วไปตามันจะตี่เล็กๆ แต่นี่ช้างแก้ว ตาโตสวยงามทีเดียว เนื้อตึง หางยาวเป็นพวง ยาวพอดี ตรงปลายเป็นรูปดอกบัว เหาะเหินเดินอากาศได้ ทำให้ใหญ่ก็ได้ ให้ตัวเล็กก็ได้ ให้หายก็ได้ ให้เห็นก็ได้ ไปในทวีปทั้งสี่ก็ได้อีกเหมือนกัน

     ม้าก็เช่นเดียวกัน สวยงาม เป็นม้าสุขุมาลชาติ เหาะเหินเดินอากาศได้เช่นเดียวกับช้าง งามไม่มีที่ติ ขนก็ไม่รุงรัง เรียบเหมือนหวีไว้แล้วอยู่เสมอ เรียบแปล้ แนบไปกับตัวตลอดทีเดียว หางก็เป็นพวงสวยสง่า เดินไม่มีอาการกระเพื่อม สมมติเราถือแก้วน้ำ ไปนั่งอยู่บนหลังม้าแก้วหรือช้างแก้ว ไม่ว่าที่จะขรุขระแค่ไหนก็ตาม น้ำในแก้วไม่มีหกเลย ไม่มีอาการกระเพื่อม เหมือนน้ำที่ตั้งอยู่บนพื้นเรียบ ในที่นิ่งๆ นี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของม้าแก้ว

     สิ่งสุดท้ายก็คือดวงแก้วมณี มีรัศมีสว่าง เย็น สว่างทั้งกลางวัน สว่างทั้งกลางคืน ลอยไปไหนมาไหนได้ แถมจะส่องดูภพภูมิอะไรต่างๆ ก็เห็นได้ ดูที่ไกลก็ได้ ดูที่ใกล้ก็ได้ ที่ลับที่แจ้งได้หมด ลักษณะก็กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนี้แหละ ไม่ใช่เป็นรูปแท่งแปดเหลี่ยมอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันนะ เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญ และดวงแก้วนี้จะบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร เครื่องบริโภคอุปบริโภคบังเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ดวงแก้วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว

     ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีดวงแก้วของผู้มีบุญท่านหนึ่ง ท่านคือโชติกเศรษฐี ที่อยู่ของท่าน เป็นปราสาทแก้ว ในปราสาทสว่างด้วยดวงแก้ว เหมือนแสงไฟ จะให้สว่างทั่วถึงทั้งหมดก็ได้ จะให้สว่างแล้วไม่มีเงาของวัตถุสิ่งของเลยก็ได้ จะให้สว่างเฉพาะส่วนก็ได้

     เรื่องของรัตนะเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ปรารถนา แต่จะเกิดขึ้นได้เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้น รัตนะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็ยังสู้พระรัตนตรัยไม่ได้ รัตนะ ๗ ประการเป็นเพียงโลกียทรัพย์ ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ แต่พระรัตนตรัย คือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ รัตนะ ๓ อย่างนี้เท่านั้นเป็นรัตนะอันทรงคุณค่าที่สุด เป็นที่พึ่งได้ ให้ความสุขที่แท้จริงแก่ผู้เข้าถึง และทุกคนก็เข้าถึงได้ การจะเป็นเจ้าของรัตนะนี้ได้มีวิธีเดียว คือต้องทำใจหยุดนิ่งเท่านั้น เข้าถึงแล้วจะมีความสุขทุกทิวาราตรีทีเดียว เมื่อมีทุกข์ก็ช่วยให้พ้นทุกข์ มีสุขแล้วก็ทำให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นเหตุให้กาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น  

     พระรัตนตรัยทรงอานุภาพมากขนาดนี้ นอกจากจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองแล้ว ยังเป็นที่พึ่งให้กับมวลมนุษยชาติอีกด้วย เพราะฉะนั้น ให้ทุกท่านหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งกันให้ดี เมื่อหยุดนิ่งถูกส่วน จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคน ชีวิตที่ปลอดภัยคือที่ชีวิตที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัย ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยจะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในปรโลก

 

 

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

นามเดิม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
 
* มก. เล่ม ๑๕ หน้า ๑๑๙
 

     
Tag : เทศนา  อุโบสถ  สวรรค์  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  ผลบุญ  ปรโลก  ปฏิบัติธรรม  บุญ  ทุกข์  ตะวัน  dhamma  

พิมพ์บทความนี้


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตร