วิสาขามหาอุบาสิกา (ผู้ถึงฝั่งนิพพาน)

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลแห่งบุญและบาป คือ ผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรก ส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุคติ เพราะฉะนั้น พึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สัมปรายภพ สั่งสมไว้ บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก

บทความ Articles > ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for People
[ 17 เม.ย. 2557 ] - [ : 16053 ]

วิสาขามหาอุบาสิกา (ผู้ถึงฝั่งนิพพาน)

     พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ เป็นอานุภาพที่ไม่มีประมาณ เพราะเป็นอจินไตย อยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุด ซึ่งจะให้เข้าใจด้วยการนึกคิดตามหลักตรรกวิทยา หรือศาสตร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่านั้น ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย มักจะพบกับอานุภาพของพระรัตนตรัยอยู่เสมอ พบแต่เรื่องอัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา และหากใจเราหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัย เราจะมีความบริสุทธิ์ และมีอานุภาพตามไปด้วย เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระรัตนตรัยได้  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน อัยยิกาสูตร ว่า

“สพฺเพ สตฺตา มริสฺสนฺติ     มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ
   ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ         ปุญฺญปาปผลูปคา
     นิรยํ ปาปกมฺมนฺตา          ปุญฺญกมฺมา จ สุคตึ
 ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณํ       นิจยํ สมฺปรายิกํ
        ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ

     สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลแห่งบุญและบาป คือ ผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรก ส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุคติ เพราะฉะนั้น พึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สัมปรายภพ สั่งสมไว้ บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก”

     เส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จ นอกจากต้องอาศัยความรู้และความสามารถแล้ว ยังต้องอาศัยบุญเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญ เพราะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะทำอะไรให้สำเร็จต้องอาศัยบุญเป็นพื้นฐาน ถ้ามีบุญน้อย กว่าจะได้ความสุขและความสำเร็จมาแต่ละครั้ง ก็ใช้เวลายาวนานและยากลำบากเหลือเกิน ถ้าหากบุญมากขึ้นก็เหนื่อยน้อยลง ถ้าบุญมากเต็มที่ แทนที่จะต้องวิ่งไปหาความสุข แต่ความสุขและความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย อยู่เฉยๆ ก็มีสมบัติมาให้ใช้ ฟังดูคล้ายเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ แต่สิ่งที่เหลือเชื่อนี่แหละ ได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญญาบารมีมาแล้วมากมาย

     ดูอย่างท่านเมณฑกเศรษฐี ท่านโชติกเศรษฐี หรือท่านชฏิลเศรษฐี ท่านได้สมบัติอัศจรรย์ ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง โดยไม่ต้องเสียเวลาแสวงหาทรัพย์ให้ยากลำบาก แต่กว่าจะเป็นเช่นนี้ได้ ก็เพราะภพชาติในอดีต ท่านมหาเศรษฐีเหล่านั้นได้สั่งสมบุญไว้มาก เป็นยอดนักเสียสละชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะฉะนั้นเมื่อถึงขีดถึงคราว บุญจึงส่งผลให้ท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งคือ ได้ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ

     ในครั้งนี้เรามาศึกษาความสำเร็จของผู้มีบุญอีกท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติโลกสวรรค์มายาวนาน และภพชาตินี้ท่านได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อมาเอานิพพานสมบัติ อันเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิต ผู้มีบุญท่านนี้ก็คือ ภัททชิกุมาร ซึ่งในอดีตชาติท่านบังเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะ ผู้มีมหาปราสาทสูงถึง ๒๕ โยชน์ เรื่องมีอยู่ว่า

     * เมื่อพระเจ้ามหาปนาทะได้กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลก บังเกิดเป็นนฬการเทพบุตร  ครั้นมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านจุติจากเทวโลก มาเป็นบุตรเศรษฐีชื่อภัททชิกุมาร ซึ่งเป็นบุตรคนเดียวของภัททิยเศรษฐี ผู้มีทรัพย์สมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ มีปราสาทถึง ๓ หลัง เนื่องจากท่านมีสมบัติมาก ทำให้ชาวพระนครแตกตื่น ปรารถนาจะมาดูสมบัติของภัททชิกุมาร เมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดี ไม่อิ่มไม่เบื่อในความวิจิตรพิสดารของมหาปราสาท และจะมีผู้คนมาชมกันอย่างหนาแน่นทุกวัน

     ครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึงเมืองของท่าน ชาวเมืองกลับแห่แหนกันไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ ภัททชิกุมารไม่เห็นผู้ใดมาเยี่ยมเยียนปราสาทของตน รู้สึกแปลกใจมาก จึงไต่ถามถึงสาเหตุ ครั้นรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว มหาชนกำลังไปฟังธรรมจากพระองค์ ตัวท่านปรารถนาจะไปฟังธรรม จึงชักชวนบริวารไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา เนื่องจากท่านสั่งสมบุญไว้มาก ฟังธรรมแค่เพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที ท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าบุญอะไรหนอที่เป็นพลวปัจจัยให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เมื่อตรวจตราดูด้วยธรรมจักขุก็รู้ถึงสาเหตุดังนี้ว่า

     ในสมัยหนึ่ง ท่านเกิดเป็นดาบส ได้เห็นพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเหาะผ่านมาทางอากาศ เกิดความเลื่อมใสในพุทธานุภาพ จึงยืนประคองอัญชลีด้วยความเคารพนอบน้อม พระศาสดาทรงรู้อัธยาศัยของท่าน จึงเสด็จลงจากอากาศ แล้วประทับยืนอยู่ต่อหน้า ท่านดาบสจึงเอาน้ำผึ้งเหง้าบัว เนยใสและน้ำนม เข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพ พระพุทธองค์ทรงเอาบาตรรับไว้จากดาบส แล้วกระทำอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของท่านดาบส จากนั้นพระองค์ก็เสด็จเหาะกลับไป

     หลังจากที่ท่านดาบสทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านหมั่นตามระลึกนึกถึงบุญด้วยความปลื้มปีติตลอดเวลา ครั้นตกกลางคืน ขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในอาศรมใต้ต้นไม้ใหญ่ เกิดฝนตกหนัก ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา สายฟ้าได้ฟาดลงมาบนศีรษะของท่าน ทำให้ถึงแก่มรณภาพทันที แต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ท่านได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเวลายาวนาน เมื่อถึงคราวสร้างบารมีท่านลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ได้มาเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า วิปัสสี ท่านก็ได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมี ด้วยการถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๖๘,๐๐๐ รูป มหาทานบารมีในครั้งนั้นส่งผลให้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพยสุขตลอดชั่วอายุของชาวสวรรค์ และในชาติก่อนหน้านี้ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะ ผู้มีอานุภาพมากนั่นเอง

     เมื่อภัททชิกุมารบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว พระบรมศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ภัททชิ พระองค์ประทับอยู่ในภัททิยนครตลอด ๗ วัน เพื่อฉลองศรัทธาท่านภัททิยเศรษฐี  จากนั้นทรงเสด็จกลับวัดพระเชตวัน ในระหว่างนั่งเรือข้ามแม่น้ำคงคา พระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้ภัททชิภิกษุผู้บวชใหม่ได้เพียง ๗ วัน นั่งเรือลำเดียวกับพระองค์ ในขณะที่เรือล่องไปถึงกลางแม่น้ำคงคา ทรงตรัสถามว่า “ภัททชิ ปราสาททองที่เธอเคยอยู่ ในสมัยที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะในอดีตชาตินั้นอยู่ตรงไหน”

     ท่านภัททชิกราบทูลว่า “จมอยู่ในน้ำข้างล่างนี้พระเจ้าข้า” จากนั้นท่านก็ดำลงไปในน้ำด้วยฤทธานุภาพ แล้วเกี่ยวเอายอดปราสาทขึ้นมาด้วยหัวแม่เท้า ปราสาทซึ่งสูง ๒๕ โยชน์ได้โผล่พ้นจากน้ำ และลอยขึ้นไปในอากาศ แสดงให้หมู่ภิกษุสงฆ์และมหาชนได้เห็นว่า นี่เป็นปราสาททองของท่านในสมัยที่เคยเป็นพระราชา และท่านได้เสวยสุขอยู่ในปราสาทหลังนี้ ประหนึ่งอยู่บนสรวงสวรรค์ จากนั้นพระเถระได้ปล่อยให้ปราสาทจมลงไปในแม่น้ำคงคาตามเดิม สาเหตุที่ยังไม่อันตรธานหายไป เนื่องจากเทพบุตรซึ่งเคยร่วมสร้างบุญกับท่าน ในสมัยที่เป็นช่างสานสองพ่อลูกนั้น จะมาอุบัติเป็นพระราชานามว่า สังขะ ปราสาทนั้นจักตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับการบังเกิดขึ้นของพระราชาสังขะ เพราะฉะนั้นจึงยังไม่อันตรธานไป

     พระพุทธองค์ตรัสว่า สมัยที่ภัททชิกุมารเป็นพระเจ้ามหาปนาทะ พระนางสุเมธาเทวีคือ มหาอุบาสิกาวิสาขา ส่วนพระองค์เป็นท้าวสักกะจอมเทพ เราจะเห็นว่า การที่พระเถระท่านเป็นผู้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม ก็เพราะท่านได้สร้างบุญมิได้ขาด เป็นผู้ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญ เพราะบุญเท่านั้นที่จะยกฐานะของท่านจากปุถุชนคนธรรมดาให้มาเป็นพระอริยเจ้า บุญกุศลได้คอยประคับประคองชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางของความดี บนเส้นทางของพระอริยเจ้ามาโดยตลอด และเมื่อละโลก ก็ได้ไปเสวยสุขอันประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป

     เพราะฉะนั้น เราควรให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญให้มากๆ เพราะบุญเท่านั้นที่จะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าประมาทว่าเราสั่งสมบุญกันมากแล้ว อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้น ยังมีบุญอีกมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องทำ โดยเฉพาะการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร ซึ่งงานรื้อวัฏฏะนี้ ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลย ถ้าเราทุ่มเทสร้างบารมีให้เต็มที่ในภพชาตินี้ ชาติต่อไปเราก็ไม่ต้องมาลำบากเหมือนอย่างในปัจจุบัน เส้นทางการสร้างบารมีจะสะดวกราบรื่น เพราะฉะนั้น ให้ทุ่มเทสร้างบารมีกันทุกรูปแบบ ตามอย่างนักสร้างบารมีในกาลก่อน และหมั่นนั่งธรรมะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกๆ คน

 

 

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

นามเดิม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
 
* มก. เล่ม ๕๑ หน้า ๑๐๓

 


     
Tag : เทศนา  อุบาสิกา  สวรรค์  ศรัทธา  ภพชาติ  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  ปัจจัย  ปรโลก  บุญ  บารมี  บริวาร  นรก  ธรรมะ  ท้าวสักกะ  dhamma  

พิมพ์บทความนี้


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตร