สรรเสริญพระรัตนตรัยปลอดภัยทุกชาติ

เราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ฝึกพระองค์แล้ว แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้ฝึกตน จึงยังจิตของตนให้เลื่อมใส และได้กล่าวชื่นชมพระองค์ผู้นำของโลกว่า พระศาสดาพระนามว่า ปทุมุตตระ ผู้ทรงแสวงหาคุณใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นเราผู้มีจิตเลื่อมใส ประทับยืนท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า พราหมณ์ใด ยังความร่าเริงให้เกิดขึ้นแล้ว สรรเสริญเรา พราหมณ์นั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัป

บทความ Articles > ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for People
[ 10 ก.ย. 2557 ] - [ : 16151 ]

สรรเสริญพระรัตนตรัยปลอดภัยทุกชาติ

     ชีวิตของทุกๆ คนที่เวียนเกิดในสังสารวัฏ ต่างก็เคยผ่านการถือกำเนิดในทุกภพทุกภูมิมาแล้ว ทั้งในระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช หรือยาจกวณิพก เพราะชีวิตมีการขึ้นลงไปตามอำนาจแห่งบุญและบาปที่ได้ก่อขึ้นในภพชาตินั้นๆ ถ้าทำบุญมากจะได้รับผลดี ชีวิตจะประสบแต่ความสุขความเจริญ ถ้าทำบาปอกุศลไว้มาก ก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็หลีกหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น  

     ดังนั้น เราต้องตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างบารมี เพื่อเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้แก่ตนเอง โดยหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรม ทำใจหยุดใจนิ่งบ่อยๆ ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ชีวิตจะสมหวัง เต็มด้วยบุญบารมี และความบริสุทธิ์บริบูรณ์

มีวาระแห่งภาษิตที่มาใน สาคตเถราปทาน ความว่า

     “เราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ฝึกพระองค์แล้ว แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้ฝึกตน จึงยังจิตของตนให้เลื่อมใส และได้กล่าวชื่นชมพระองค์ผู้นำของโลกว่า ต้นไม้ทุกชนิดงอกงามบนแผ่นดิน ฉันใด ผู้มีความรู้แจ้ง ก็ฉันนั้น ย่อมงอกงามในศาสนาของพระชินเจ้า องค์พระสัพพัญญูผู้ทรงนำสรรพสัตว์แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงปลดเปลื้องชนเป็นอันมากออกจากทางผิดแล้ว ตรัสบอกทางที่ถูก พระองค์ฝึกพระองค์แล้ว แวดล้อมด้วยผู้เพ่งฌาน ทรงมีความเพียร แวดล้อมด้วยผู้ส่งตนไปแล้ว เป็นผู้สงบระงับ และผู้คงที่ประดับด้วยบริษัท ย่อมงามด้วยพระญาณอันเกิดแต่บุญ รัศมีของพระองค์รุ่งเรืองดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้น พระศาสดาพระนามว่า ปทุมุตตระ ผู้ทรงแสวงหาคุณใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นเราผู้มีจิตเลื่อมใส ประทับยืนท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า พราหมณ์ใด ยังความร่าเริงให้เกิดขึ้นแล้ว สรรเสริญเรา  พราหมณ์นั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัป”

     พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ใครก็ตามที่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกับพระองค์ นับเป็นความโชคดีอย่างมหาศาล ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ การสั่งสมบุญนี้ทำได้หลายรูปแบบ แม้จะเป็นเพียงการกล่าวสรรเสริญ ด้วยความเลื่อมใสที่ไม่มีประมาณ อานิสงส์ใหญ่จะบังเกิดขึ้น เหมือนคำกล่าวของพระอรหันต์รูปหนึ่ง

     * พระอรหันตเถระรูปนี้ ในอดีตท่านได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ มาพอสมควร แต่ก็เป็นการสร้างบุญในลักษณะทั่วๆไป ไม่ใช่สร้างบุญอย่างทุ่มเททุกลมหายใจ ท่านสั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเรื่อยมา แต่โอกาสที่จะได้พบเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนานั้นหายาก และได้เวียนว่ายตายเกิดตามภพภูมิต่างๆ ตามวาระ บางชาติที่เผลอไปทำบาปอกุศล ชีวิตก็ต้องพลัดตกลงไปในอบายภูมิ จนกระทั่งมาถึงยุคที่โลกสว่างไสวที่สุดยุคหนึ่ง ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในยุคนั้น แสงแห่งพระสัทธรรม ได้แผ่ขยายไปทั้งพื้นชมพูทวีป

     ในยุคนั้นพระเถระได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ ท่านจัดว่า เป็นผู้ที่มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม ด้วยอำนาจแห่งบุญเก่า พอบรรลุนิติภาวะแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จในศิลปะทั้งหลาย โดยมีนามปรากฏว่า โสภิตะ ท่านได้เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพระเวททั้ง ๓ อันเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์ เป็นพหูสูต  และมีชื่อเสียงในยุคนั้นทีเดียว ที่สำคัญคือ ท่านเป็นผู้ชำนาญในมหาปุริสลักษณศาสตร์ ความรู้ที่ว่าด้วยลักษณะของมหาบุรุษ

     เนื่องจากท่านเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียง มีลูกศิษย์ลูกหามาก อยู่มาวันหนึ่ง ท่านมีธุระบางประการต้องเดินผ่านไปทางอารามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ โดยมีบรรดาลูกศิษย์เป็นจำนวนมากติดตามไปด้วย เวลานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลกทรงแวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ได้เสด็จออกจากพระอารามแล้วประทับยืนอยู่พอดี โสภิตะพราหมณ์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้งดงามด้วยสิริแห่งมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ จึงใคร่ครวญดูด้วยความรู้ที่ตนได้ศึกษามาก็ทราบว่า

     สมณะรูปนี้ เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาก สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ มีรัศมีที่สวยงามแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย สมณะรูปนี้ หากครองราชย์ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ถ้าออกบวชเช่นนี้ ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน เมื่อพิจารณาด้วยความรู้ทั้งหมดที่ตนเองมีอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ก็ยิ่งเกิดความมั่นใจ ทำให้เกิดมหาปีติและความเลื่อมใส แล้วได้กระทำการชื่นชมด้วยวาจาที่ไพเราะ

     โดยการสรรเสริญคุณของพระศาสดาด้วยคำเป็นต้นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส เป็นผู้จำแนกธรรม แสดงธรรมเพื่อความหลุดพ้น ต้นไม้ทุกชนิดงอกงามบนแผ่นดิน ฉันใด ผู้มีความรู้แจ้งก็ฉันนั้น ย่อมงอกงามในศาสนาของพระชินเจ้า องค์พระสัพพัญญูผู้ทรงนำสรรพสัตว์แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงปลดเปลื้องชนเป็นอันมากออกจากทางผิด แล้วตรัสบอกทางที่ถูก พระองค์ฝึกพระองค์แล้ว แวดล้อมด้วยผู้เพ่งฌาน ทรงมีความเพียร แวดล้อมด้วยผู้ส่งตนไปแล้ว เป็นผู้สงบระงับและผู้คงที่ประดับด้วยบริษัท ย่อมงามด้วยพระญาณ อันเกิดแต่บุญ รัศมีของพระองค์รุ่งเรืองดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้น

     เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำสรรเสริญของโสภิตะพราหมณ์แล้ว ก็ทรงมองเห็นกระแสธารแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากความเลื่อมใส และการกล่าววาจาสรรเสริญพระพุทธองค์ บุญที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เล็กน้อยเลย สามารถปิดประตูอบายและเปิดประตูสวรรค์นิพพานได้ ทรงปรารถนาที่จะให้พราหมณ์เกิดมหาปีติยิ่งๆ ขึ้นไป พระองค์จึงทรงประทานพุทธพยากรณ์ว่า "พราหมณ์ใด ยังความร่าเริงให้เกิดขึ้นแล้วสรรเสริญเรา พราหมณ์นั้น จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัป ในอนาคตเธอจักเป็นสาวกนามว่า สาคตะ ในศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้า"

     พอได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธองค์ พราหมณ์ผู้มีปัญญาก็ยิ่งเกิดมหาปีติและความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านก็ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลัง ดำรงอยู่ตลอดอายุขัย จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ก็ไปบังเกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติตลอดแสนกัป เสวยมนุษยสมบัติในมนุษยโลกอีกหลายครั้ง

     จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยพุทธกาลของเรา ท่านได้บังเกิดเป็นลูกเศรษฐี มารดาบิดาของท่านตั้งชื่อว่า สาคตะ เพราะท่านเกิดแล้วยังปีติโสมนัสให้บังเกิดขึ้น เมื่อเติบโตขึ้นบุญเก่าที่ได้สร้างเอาไว้ก็ตามมาส่งผล ทำให้สาคตมาณพได้มีโอกาสฟังธรรมในสำนักของพระบรมศาสดาของเรา และบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เห็นภัยในวัฏสงสาร จึงตัดสินใจสละความสุขสบายทางโลกออกบวช แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ ใช้เวลาไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

     เมื่อบรรลุพระอรหัตแล้ว ท่านก็ได้ระลึกถึงบุพกรรมของตนเอง และเปล่งวาจาด้วยความปีติโสมนัสว่า “เราบวชแล้วเว้นกรรมอันลามกด้วยกาย ละวจีทุจริต ละมโนทุจริต ยังอาชีพให้บริสุทธิ์ เราดำรงอยู่อย่างนี้ เป็นผู้ฉลาดในเตโชธาตุ รู้การสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะเหลืออยู่ คุณวิเศษทั้งหลาย คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ทำเสร็จแล้ว บุญที่เกิดจากการสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่มีประมาณ บุคคลผู้มีปัญญา ควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเถิด”

     นี่คือผลแห่งการมีวาจาสุจริต ได้กล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียว เป็นทางมาแห่งบุญทางหนึ่ง ที่ทำให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ การกล่าวสรรเสริญคุณของผู้ที่มีพระคุณนี้ มีแต่จะอำนวยความสุขความเจริญมาให้ พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน จึงไม่ควรมองข้ามการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย บุญนี้จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพาน

 

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

นามเดิม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
 
* มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๑๒๙
 

     
Tag : เทศนา  อานิสงส์  สวรรค์  ภพชาติ  พระสมณโคดม  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  พระพุทธเจ้า  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  กฎแห่งกรรม  dhamma  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตร