มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - อธิษฐานบารมี

การอธิษฐานนี้ เป็นบารมีอย่างหนึ่ง ที่เราต้องทำให้สม่ำเสมอทุกๆ วัน การอธิษฐานที่ถูกวิธี ไม่ใช่ไปอธิษฐานกับภูเขาต้นไม้ ทรงเจ้าเข้าผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่ให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลความบริสุทธิ์ ที่เราได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน อีกทั้งอานุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณ นึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้ แล้วอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม เราจะสมปรารถนาในที่สุด

บทความ Articles > ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for People
[ 24 มิ.ย. 2550 ] - [ : 15052 ]
 
มงคลที่ ๖

ตั้งตนชอบ - อธิษฐานบารมี
 
ภูเขาหินไม่หวั่นไหว คงตั้งอยู่ตามเดิม ไม่สะเทือน เพราะลมแรงกล้า คงตั้งอยู่ในที่ของตนเอง แม้ฉันใด
แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐาน ในกาลทั้งปวง
ถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้ว จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ

        วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เราได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิต หมดไปกับการประกอบภารกิจต่างๆ จนเรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยจะมีเวลา และคำว่าไม่มีเวลา ดูเหมือนจะแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณ จนทำให้เราไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเอง เพื่อให้พบกับความสงบของใจ เราจึงสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไป นั่นคือ ความสงบใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองหาซื้อไม่ได้ และไม่มีสมบัติใดในโลก ที่จะมาเทียบได้กับความสุขของใจ  ดังนั้นช่วงเวลานี้ เราควรจะให้โอกาสแก่ตัวของเราเอง ในการฝึกฝนอบรมจิตใจ ให้สงบสะอาดบริสุทธิ์ ให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตน

        สมัยพระบรมศาสดาเป็นสุเมธดาบส ผู้ได้รับการพยากรณ์จากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปนั้น พระองค์ได้คำนึงถึงอธิษฐานบารมีว่า

        ในคราวนั้นเราเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็น อธิษฐานบารมีข้อที่ ๘ ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ในกาลก่อน ถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมีข้อที่ ๘ นี้ กระทำให้มั่นก่อน ท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ ภูเขาหินไม่หวั่นไหว คงตั้งอยู่ตามเดิม ไม่สะเทือนเพราะลมแรงกล้า คงตั้งอยู่ในที่ของตนเอง แม้ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้น จงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐาน ในกาลทั้งปวง ถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้ว จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้Ž

        การอธิษฐานเป็นประดุจหางเสือเรือ ที่คอยคัดท้ายนาวาชีวิต นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย พระอริยเจ้า ทั้งหลายเมื่อได้สร้างบุญกิริยาวัตถุแล้ว ท่านได้อธิษฐานว่า ด้วยบุญบารมีของท่านที่ได้บำเพ็ญมาทั้งหมดนี้ ขอให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต อธิษฐานอย่างนี้ทุกครั้งที่ได้ทำความดี บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดมาทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งบารมีท่านเต็มเปี่ยม บุญกุศลก็ดลบันดาลให้ท่านสมปรารถนาทุกอย่าง

        การอธิษฐานเป็นการฝึกวาดผังความสำเร็จให้กับชีวิต  เมื่ออธิษฐานบ่อยเข้า จนภาพที่เราปรารถนาบังเกิดขึ้นชัดเจนใสแจ่มอยู่ในใจ ถึงคราวบุญส่งผลเต็มที่ เราอธิษฐานสิ่งใดไว้ จะสำเร็จสมหวังทุกประการ การจะให้แรงอธิษฐานสำเร็จ ต้องสั่งสมบุญไว้มากๆ บุญที่เราสั่งสมไว้ จะกลายเป็นดวงบุญที่สุกใสสว่าง ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ คอยส่งฤทธิ์ส่งเดชให้สมปรารถนาในทุกเรื่อง เหมือนกับที่พระองคุลิมาลได้อธิษฐานจิตช่วยหญิงครรภ์แก่คนหนึ่ง ให้คลอดอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์

        *แต่เดิมพระองคุลิมาล เป็นผู้ที่รักในการแสวงหาความรู้ มีอุปนิสัยดี อ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนกระทั่งจวนจะสำเร็จการศึกษา ถูกเพื่อนๆ กลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสี  จนอาจารย์หลงเชื่อ และวางแผนจะทำลายท่าน ทำให้ท่านต้องพลั้งพลาดไปทำบาปกรรม ฆ่าคนไปถึง ๙๙๙ คน ไม่ว่าใครก็ตาม แม้จะมากันเป็นพวกเป็นหมู่มีอาวุธครบมือ ก็ปราบท่านไม่ได้ แต่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้มหาโจรกลับใจ มาเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุ ที่มีความสำคัญรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา

        เมื่อบวชแล้ว พระองคุลิมาลก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างสบาย เพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านเคยฆ่าคนมามากในภพชาติปัจจุบัน ตามมารบกวนจิตใจ เวลาที่ท่านออกบิณฑบาต แทนที่จะได้ข้าวปลาอาหารเหมือนกับพระรูปอื่น  ท่านกลับได้แต่ก้อนอิฐ ก้อนหิน ท่อนไม้ ที่ชาวบ้านขว้างปาใส่ เพราะเขาโกรธแค้นที่ไปฆ่าญาติของเขา ท่านต้องศีรษะแตก เลือดไหลกลับวัดทุกวัน

        เมื่อท่านนั่งเจริญภาวนา ครั้นใจเริ่มจะรวมหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ก็เกิดภาพที่เคยฆ่าคนอื่น ทั้งภาพที่เขาดิ้นทุรน ทุรายก่อนตาย ภาพการอ้อนวอนขอชีวิต หรือภาพเขาร้องไห้คร่ำครวญ เป็นภาพที่นำมาซึ่งความไม่สบายใจ มาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของท่าน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องนี้ดี จึงตรัสให้กำลังใจท่านว่า องคุลิมาล เธอจงอดกลั้นไว้เถิด เธอเคยเสวยผลกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้เธอต้องหมกไหม้อยู่ในนรกหลายโกฏิปี แล้วความทุกข์เพียงเล็กน้อยแค่นี้ เธอจะทนไม่ได้เชียวหรือŽ ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ ไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจ   ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

        วันหนึ่งขณะที่พระองคุลิมาลเดินบิณฑบาตในหมู่บ้าน ได้พบหญิงท้องแก่ใกล้คลอดคนหนึ่ง กำลังเจ็บท้องทุกข์ทรมาน ทันทีที่นางเห็นท่าน ก็ตกใจลุกขึ้นจะวิ่งหนี แต่ก็หนีไม่ไหว ได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่ตรงนั้น และร้องขอชีวิตไม่ให้ท่านทำร้าย ท่านไม่ได้มีจิตคิดร้าย จึงกล่าวสัจจกิริยาธิษฐานว่า น้องหญิง ในกาลเมื่อเราเกิดแล้ว โดยชาติเป็นอริยะ เราไม่เคยมีความคิดเบียดเบียน ทำลายชีวิตของใครเลย ด้วยความสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอŽ ขาดคำเท่านั้น หญิงคนนี้ก็คลอดบุตรออกมาอย่างง่ายดายในทันที

        การอธิษฐานนี้ เป็นบารมีอย่างหนึ่ง ที่เราต้องทำให้สม่ำเสมอทุกๆ วัน การอธิษฐานที่ถูกวิธี ไม่ใช่ไปอธิษฐานกับภูเขาต้นไม้ ทรงเจ้าเข้าผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่ให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลความบริสุทธิ์ ที่เราได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน อีกทั้งอานุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณ นึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้ แล้วอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม เราจะสมปรารถนาในที่สุด สามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ และประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์

        พวกเรานักสร้างบารมี ควรจะทำอย่างท่านผู้รู้ทั้งหลาย ที่ท่านได้ทำสิ่งนี้ไว้เป็นแบบอย่าง เวลาทำความดีอะไร ให้อธิษฐานจิตทุกครั้ง อธิษฐานบารมีของเราจะได้เต็มเปี่ยม เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้ทำความดี สร้างสิ่งที่ดีงามมากมายให้แก่โลก เราจึงควรหมั่นระลึกถึงความดีเหล่านั้น  บุญกุศลจะได้เกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลา เมื่อใจเป็นกุศล อธิษฐานอะไรจะสมปรารถนาทุกประการ
 
พระธรรมเทศนาโดย : พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
 
*มก. อังคุลิมาลสูตร เล่ม ๒๑ หน้า ๑๔๑ 

     
Tag : เทศนา  อาจารย์  สุเมธดาบส  ภพชาติ  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  พระพุทธเจ้า  พระพุทธศาสนา  ปฏิบัติธรรม  บุญกิริยาวัตถุ  บุญ  บิณฑบาต  บารมี  นรก  ทุกข์  dhamma  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตร