เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๗)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ไซร้ สัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วจะไม่พึงบริโภค อนึ่ง ความตระหนี่อันเป็นมลทินจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงไม่ให้ แล้วบริโภคเสียเอง อนึ่ง ความตระหนี่อันเป็นมลทินจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น

บทความ Articles > ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for People
[ 28 มี.ค. 2557 ] - [ : 16847 ]

เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๗)

     ชีวิตของคนเราที่เกิดมา บางครั้งก็ประสบความสำเร็จ บางครั้งก็ต้องประสบกับความทุกข์ ความล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ขอเพียงแต่ให้เรามีพลังใจที่เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรค และปัญหาทั้งหลาย แล้วหมั่นสั่งสมความดีอย่างไม่ย่อท้อ และตรึกระลึกถึงบุญที่ทำไว้อยู่เสมอ บุญนั้นจะช่วยเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ช่วยขจัดปัญหาที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป ดังนั้น อย่าเสียเวลาไปท้อแท้ใจ หรือหมดกำลังใจ แต่ให้มีสติสัมปชัญญะ และรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ยามใดที่เราพบเจอปัญหา ใหัน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ต้นแหล่งแห่งบุญคือ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบาย  เมื่อใจสงบเราจะพบทางออกที่ดีที่สุดได้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทานสูตร ว่า

     “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ไซร้ สัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้และจะไม่พึงบริโภค อนึ่ง ความตระหนี่อันเป็นมลทินจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงไม่ให้ แล้วบริโภคเสียเอง อนึ่ง ความตระหนี่อันเป็นมลทินจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น”

     ที่ผ่านมาหลวงพ่อได้นำอัตชีวประวัติโดยพิสดารของมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องคือ ท่านเมณฑกเศรษฐี มากล่าวไว้ให้ได้รับทราบติดต่อกันแล้วหลายตอน เพื่อให้ตระหนักถึงอานิสงส์ของการให้ทาน ว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตในสังสารวัฏอย่างมาก ท่านเมณฑกเศรษฐีเห็นคุณค่าของการให้ทานยิ่งกว่าชีวิต  นับว่าเป็นบุคคลผู้กล้าที่หาได้ยากในโลก ท่านยอมสละชีวิตเพื่อแลกกับการให้ทาน เพราะฉะนั้น เมื่อท่านทำในสิ่งที่ทำได้โดยยาก ชีวิตของท่านจึงได้ในสิ่งที่คนทั่วไปได้โดยยาก ในครั้งนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้ว

     จากครั้งที่แล้ว หลวงพ่อได้กล่าวถึงตอนที่ท่านเมณฑกเศรษฐี และครอบครัวได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว เป็นผู้ปราศจากความสงสัยในพระรัตนตรัย จากนั้นท่านได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "ภาษิตของพระพุทธองค์ทรงแจ่มแจ้งยิ่งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยประสงค์ว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป" ได้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ และได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตแด่พระรัตนตรัยจนตลอดชีวิต แล้วทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมกับภิกษุสงฆ์ มารับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น เพื่อเพิ่มเติมบุญกุศล และความปีติปราโมทย์ใจ

     * ครั้นรุ่งเช้า เมื่อเจ้าหน้าที่จัดแจงภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว จึงได้ไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมู่ภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหาร เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จมาถึง ท่านเมณฑกเศรษฐีและทุกคนในครอบครัวได้ช่วยกันประเคนภัตตาหารอันมีรสเลิศด้วยมือของตนเอง แล้วนั่งคอยอุปัฏฐากด้วยความเคารพเลื่อมใส ท่านได้ปวารณากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ตราบใดที่พระองค์ยังประทับอยู่ที่ภัททิยนครนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายภัตตาหารเป็นประจำแด่ภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุข ขอพระองค์ทรงเมตตามารับภัตตาหารของข้าพระองค์ด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดุษณีภาพ และอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของท่านเศรษฐี

     นอกจากนี้ เศรษฐีได้กราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบ เกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงถูกพวกเดียรถียร์กล่าวโทษที่ไม่เป็นความจริง อีกทั้งห้ามตนเอง และครอบครัวไม่ให้มาเข้าเฝ้าอีกด้วย พระบรมศาสดาตรัสว่า “คฤหบดี คนส่วนมากไม่เห็นโทษของตน แม้มีอยู่มากมาย แต่ชอบกล่าวโทษของคนอื่น ทั้งๆ ที่ไม่มีจริง ย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนพรานล่านกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิด เพราะโทษของบุคคลอื่นเห็นได้ง่าย ฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยาก”

     พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เมณฑกคหบดีเห็นแจ้ง ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไป พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นครภัททิยะตามอัธยาศัยแล้ว ไม่ได้ลาท่านเมณฑกคหบดี เสด็จพุทธดำเนินไปทางชนบทอังคุตตราปถะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เมณฑกคหบดีครั้นทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังถิ่นธุรกันดารมาก จึงสั่งทาส และกรรมกรให้บรรทุกเกลือ น้ำมัน ข้าวสาร ของขบฉันลงในเกวียน สั่งให้คนเลี้ยงโค ๑,๒๕๐ คน พาแม่โคนม ๑,๒๕๐ ตัวมาด้วย จะได้เลี้ยงพระสงฆ์ด้วยน้ำนมสดที่รีดใหม่ๆ ที่น้ำนมยังอุ่นๆ ในสถานที่ๆ ได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้า

     ครั้นเมณฑกเศรษฐีตามไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าในระหว่างทางกันดาร จึงเข้าไปถวายบังคม กราบทูลอาราธนาว่า “พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเพิ่มเติมบุญกุศล และปีติปราโมทย์ในวันรุ่งขึ้นด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ เมณฑกะทราบโดยอาการดุษณีแล้ว ก็รีบกลับไปสั่งให้ข้าทาสบริวารช่วยกันตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตถวาย

     วันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปยังสถานที่จัดภัตตาหารของเมณฑกเศรษฐี ท่านเศรษฐีจึงสั่งคนเลี้ยงโค ๑,๒๕๐ คน ให้ช่วยกันจับแม่โคนมคนละตัว แล้วยืนใกล้ๆ ภิกษุรูปละคนๆ ครั้นภิกษุสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ก็เกิดความรังเกียจ จึงไม่ยอมรับประเคนน้ำนมสด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้รับประเคนนมสดมาฉันได้ เมื่อเมณฑกะถวายภัตตาหาร และนมสดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระพุทธเจ้าข้า หนทางกันดารอัตคัดขาดน้ำ ขาดอาหาร ภิกษุไม่มีเสบียงจะเดินทางไป ขอประทานวโรกาส ขอพระองค์โปรดทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด พระเจ้าข้า”

     พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาต และอนุโมทนาในเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่านเศรษฐี แล้วรับสั่งอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปัญจโครส ๕ คือ นมสด นมส้ม เปรียง เนยข้น เนยใส ภิกษุทั้งหลาย หนทางกันดารอัตคัดขาดน้ำ ขาดอาหาร ภิกษุไม่มีเสบียงจะเดินทางไป เราอนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้ คือภิกษุต้องการข้าวสาร พึงแสวงหาข้าวสาร ต้องการถั่วเขียว พึงแสวงหาถั่วเขียว ต้องการเกลือ พึงแสวงหาเกลือ ต้องการน้ำอ้อย พึงแสวงหาน้ำอ้อย ต้องการน้ำมัน พึงแสวงหาน้ำมัน ภิกษุทั้งหลาย ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส เขามอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก สั่งว่า สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้า  ขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นั้นไว้ แต่เรามิได้กล่าวว่า พึงยินดี พึงแสวงหาทอง และเงินเยี่ยงคฤหัสถ์”

     นี่ก็เป็นเรื่องราวโดยพิสดารของท่านเมณฑกเศรษฐี จากเรื่องนี้ เราจะเห็นได้ว่า การที่ใครสักคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ล้วนต่างก็มีเบื้องหลังของการประสบความทุกข์เข็ญมาก่อน แต่ก็ไม่ยอมแพ้ ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สมบัติตักไม่พร่องที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่บุญที่ได้สั่งสมไว้ต่างหากบันดาลให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ภาพแห่งความสำเร็จของตัวเราในอนาคตที่จะบังเกิดขึ้น ต้องเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญในปัจจุบันชาตินี้ แล้วเราอยากได้อะไรก็ให้อธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนาไว้แล้วนั้น

     ในภาวะของโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในทุกๆ ด้าน มีอยู่น้อยคนนักที่เป็นผู้กล้าจะเป็นผู้ให้โดยไม่คำนึงถึงชีวิต เพราะภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น แต่เรานักสร้างบารมี ต้องไม่หวาดหวั่นต่อสถานการณ์โลก ยิ่งเศรษฐกิจตกตํ่าเท่าใด ยิ่งต้องสร้างความดีขึ้นไปมากยิ่งขึ้นเท่านั้น กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมี แล้วบารมีจะติดตามเราไปในภพเบื้องหน้าอย่างทับทวีคูณ อย่าได้เสียดายหรือเสียกำลังใจ จงทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบุญบารมีในยามนี้ให้เต็มที่ ดั่งเช่นบัณฑิตที่เจอกับสภาวะวิกฤติในกาลก่อน เพราะบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเรา และเป็นเหตุนำความสุขความสำเร็จมาให้เราอย่างแท้จริง

 

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

นามเดิม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
 
* มก. เล่ม ๗ หน้า ๑๔๖

 


     
Tag : ให้ทาน  เทศนา  อานิสงส์  หลวงพ่อ  ศรัทธา  ภัตตาหาร  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  พระพุทธเจ้า  ปัญหา  ปัญญา  บุญ  บารมี  บริวาร  ทุกข์  ครอบครัว  ข่าว  dhamma  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตร